Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovým obchodě www.sexyfashion.cz, který je provozován Janou Štěpáníkovou IČ:74611267  a Markem Pattermann, DiS., IČ: 70306826.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vtahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami č.513/1991 Sb., obchodí zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Kupní smlouva

 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Objednání zboží

Každá objednávka, kterou kupující generuje ( tzn., vybere patřičné zboží a vyplní objednávkový formulář) je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního a reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na www.sexyfashion.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označena v obchodě jako "cena", která se dále snižuje o případnou množstevní slevu, splní-li kupující požadované parametry.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky respektivě, že zboží se zpracovává a bude doručeno dle popisu. Zde máte  možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka emailem nebo telefonicky kontaktovat pro potvrzení, ověření nebo upřesnění objednávky. 

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává, je dočasně vyprodáno nebo se výrazným způsobem změnila cena u  dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Zrušení je možné i u objednávky, kde byla zvolena služba ,,expres ušití,,. U této objednávky platbu za službu ,,expres ušití,, nevracíme.

Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě a reklamační protokol pro zakázkové šití.

NESLOUŽÍ PRO ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ: pouze pro konfekční velikost šatů 30, 32, 34, 36, 38 atd. Formulář pro odstoupení ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu najdete zde. 

Reklamační protokol pro šaty šité na zakázku nebo pro upravované najdete zde.

Naše adresa pro vrácení zboží:

Jana Štěpáníková Podlesí 572 Valašské Meziříčí 75701.
Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník dle. § 1832 odst. 2 NOZ.

Prosím, nezasílejte zboží na dobírku, v takovémto případě nebude balíček převzat. 

Šaty musí být nenošené a dodány se štítkem. V opačném případě není možné zboží vrátit. 

Služba na přání zákazníka, expres ušití, kde jsou šaty šité přednostně  - nevracíme.

Reklamce

Na zboží je záruční doba 2roky.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje

Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Upozornění:

1. Šaty se šijí ručně, nikoliv strojově. Z tohoto důvodu je možné, že se můžou šaty lišit např. v krajce, ozdobách jako jsou kamínky, flitry, květy apod. Pokud zákazníkovi odlišnost vadí, prosím, kontaktujte nás na náše email: obchod@sexyfashion.cz 

Budeme se snažit vyřešit podnět k vaší spokojenosti nebo můžete šaty vrátit ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu. Většinou naše šatičky jsou stejné jako na obchodě a můžeme garantovat 95-99 % shodnost.

2. Šaty jsou vždy dodávány bez spodnice a jakýkoliv doplňků na fotografiích jako jsou lodičky, bolerka, kabelky, bižuterie, závoje apod. Vyjma pokud není uvedeno jinak.

3. Šaty zasíláme nevyžehlené. Z tohoto důvdou není možná reklamace, jelikož tuto službu neposkytujeme. Pokud samozřejmě nebylo domluveno jinak.

4. Barva na fotografiích může být mírně odlišná. Je to způsobeno různými faktory, jako je například jas Vašeho monitoru. Další faktor v odlišnosti barvy je, focení v profesionálním studiu pod velmi silným osvětlení.

5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, není možné uplatnovat reklamaci.

Fotogalerie spokojených zákaznic

1. Zaslání fotografie na náš email zákazník souhlasí, že můžeme uvést jeho fotografii pouze na náš eshop do fotogalerie spokojených zákazníků. 

2. Vyhrazujeme si právo neuvést na náš eshop fotografie popřípadě text, který poškozuje naší firmu. Fotografie jsou nekvalitně nebo špatně nahrané nebo text je nepravdivý či záměrně poškozující. 

Další práva a povinnosti smuvních stran:

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@panbambus.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Faktory způsobující delší dobu dodání jsou:

1. Z důvodu velké vytíženosti.

2. Vyprodání látek, aplikací, krajky a podobně.

2. Vyprodání zboží + nové naskladnění.

3. Rychlost přepravce.

4. Dovolená.

5. Nemoc.

6. Pandemie.

6. Svátky.

7. Další faktory/vlivy, které nemůžeme ovlivnit


UPOZORNĚNÍ NA ZÁVAZNOST PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY

Každá u nás provedená objednávka je závazná. Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků https://helpdesk.webareal.cz/article-base/seznam-nespolehlivych-zakazniku/.

Důvody typu: neuložená výzva do schránky apod. nebudou akceptovány a budou brány jako zcela účelové. Dále bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč.

Z registru dlužníků bude jméno zákazníka odstraněno až po uhrazení všech závazků.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výše uvedené výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny společnosti firmě D.A.S., která bude pohledávku dále vymáhat včetně všech nákladů s tím spojených.

V případě, že se k nám zásilka vrátí zpět jako nedoručitelná z důvodu chyby zákazníka při zadání adresy nebo tel. čísla a zákazník si přeje zboží opětovně doručit, jsme oprávněni účtovat poštovné znovu v plné výši. Povinnost uhradit původní poštovné přitom trvá.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Platební metody Skip Pay

Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami mallpay. Více o zpracování osobních údajů zde:
Odkazy na VOP a Informační memorandum (GDPR) posílám níže.
https://skippay.cz/vseobecne-obchodni-podminky 

https://skippay.cz/informacni-memorandum 

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 26.07.2022. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.