Vstoupit do košíku

V košíku máte 0 položek za 0

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovým obchodě www.sexyfashion.cz, který je provozován Janou Štěpáníkovou IČ:74611267

Obchodní podmínky jsou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vtahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami č.513/1991 Sb., obchodí zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Kupní smlouva

 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

 Objednání zboží

Každá objednávka,kterou kupující generuje ( tzn.vybere patřičné zboží a vyplní objednávkový formulář),je považována za závaznou.Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,včetně nákupního a reklamačního řádu a že s nimi souhlas Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na www.sexyfashion.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označena v obchodě jako "cena", která se dále snižuje o případnou množstevní slevu, splní-li kupující požadované parametry.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky respektivě, že zboží se zpracovává a bude doručeno dle popisu. Zde máte  možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka emailem nebo telefonicky kontaktovat pro potvrzení, ověření nebo upřesnění objednávky. Pokud zákazník není zastižen do 2 dnů, je objednávka automaticky stornována.

Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává, je dočasně vyprodáno nebo se výrazným způsobem změnila cena u  dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě a reklamační protokol pro zakázkové šití.

Formulář pro odstoupení ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu najdete  zde. Formulář je pro konfekční velikost šatů ( ne zakázkové šití) ve velikosti 32, 34, 36, 38, atd.

Reklamační protokol pro šaty šité na zakázku nebo pro upravované šaty naleznete:  zde.  

Naše adresa pro vrácení zboží:

Jana Štěpáníková
Podlesí 572
Valašské Meziříčí
75701
 
Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník dle. § 1832 odst. 2 NOZ
 
Prosím, nezasílejte zboží na dobírku, v takovémto případě nebude balíček převzat.
 
Šaty musí být nenošené a dodány se štítkem. V opačném případě není možné zboží vrátit.
 
Faktury jsou zasílány v elektronické podobě ve formátu PDF na emailovou adresu uvedenou zákazníkem (na vyžádání  - zdarma) Je to ekologický, jednoduchý a efektivní způsob předávání daňových dokladů.  Faktura do 10. 000 Kč nemusí mít razítko ani podpis. Jedná se o moderní formu komunikace, opírající se o platné zákony České republiky. Faktura je doklad, který slouží kupujícímu jako záruční list. Pokud bude chtít zákazník zaslat fakturu poštou - poplatek je ve výši od 90-120 Kč dle aktuálního ceníku.
 
 
 
Objednávka
 

Pokud je objednávka vyplněna za zákazníka nebo zákazník vytvořil objednávku přes email a ne přes eshop  - má se za to, že si řádně přečetl obchodní podmínky. Zaslání doručovací adresy zákazníka na náš email obchod@sexyfashion.cz  je potvrzení objednávky a souhlasení s obchodními podmínkami.  To stejné je platné pro potvrzení objednávky od našeho zákazníka a má za to, že si řádně přečetl(a) a souhlasil (a) s obchodními podmínkami, které jsou platné dle České legislativy.

 

Cena šatů

Cena šatů uvedena na obchodě je platná pro standardní velikosti do pasu 86 cm, maximálně 90 cm. Pokud zákazník bude chtít šaty v jiné velikosti tzn., je možné pouze zakázkové šití je cena navýšena od 280 Kč až do 2.500 Kč. Záleží na typu šatů. O této ceně bude zákazník informován včas a to před odesláním zálohy na náš účet.

 

Storno objednávky

Pokud zákazník nereaguje na náš email nebo není uhrazena záloha - objednávka je stornována a zákazník je o tomto faktu informován přes email.

 

Sleva na příští nákup

Pro naše spokojené zákazníky je sleva na příští nákup ve výši 300 Kč pod kód 0701, který je platný nad částku 2 850 Kč bez poštovné. tzn. nákup za zboží je v hodnotě 2.850 Kč + 165 Kč poštovné + 50 Kč doběrečné. Od částky 3.065 Kč bude odečten slevový kupón 300 Kč tzn. cena po slevě je ve výši 2 765 Kč.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZÁVAZNOST PROVEDENÉ OBJEDNÁVKY

Každá u nás provedená objednávka je závazná. Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků www.nespolehlivizakaznici.cz. Důvody typu: neuložená výzva do schránky apod. nebudou akceptovány a budou brány jako zcela účelové. Dále bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. U zakázkového šití budeme požadovat uhrazení celkové částky za šaty a nákladů na odeslání zboží s manipulačním poplatkem (tzv. smluvní pokutou) ve výši 500,- Kč. Z registru dlužníků bude jméno zákazníka odstraněno až po uhrazení všech závazků.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výše uvedené výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny společnosti INTER -IVCO s.r.o. - www.interivco.cz, která bude pohledávku dále vymáhat včetně všech nákladů s tím spojených.

V případě, že se k nám zásilka vrátí zpět jako nedoručitelná z důvodu chyby zákazníka při zadání adresy nebo tel. čísla a zákazník si přeje zboží opětovně doručit, jsme oprávněni účtovat poštovné znovu v plné výši. Povinnost uhradit původní poštovné přitom trvá.

 

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje

Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávána věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Reklamce:

Na zboží je záruční doba 2roky.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci.

 

Upozornění:

1) Všechny svatební šaty jsou šité na zakázku vyjma šatů do 2.000 Kč pokud není uvedeno jinak. 

2) U plesových šatů jsou některé šité na zakázku a některé dodáváme ve standarních velikostech. Pro upřesnění nás informujte na náš email: obchod@sexyfashion.cz 

3)Pokud jsou šaty v pořádku a šaty zákazníkovi nesedí typově, může šaty na zakázku vrátit. Je to možné nad rámec zákona, kde je nutné ale počítat s náklady za šaty, poštovné, balné apod. , kde částka je stanová pro všechny svatební šaty procentním paušálem ve výši 50 %. Pozor, 20 % hradíme ze svého, tužíš zákazníkovi je odečtěna pouze 30 % z celé kupní ceny.

4) Šaty se šijí vždy ručně, nikoliv strojově, proto je možné, že se můžou lišit v ojedinělých případech oproti prezentované fotce např. v krajce, v odstínu barev, v lemování na šatech nebo v různých ozdobách jako jsou kamínky, flitry, květy apod.   Pokud přesto zákazníkovi odlišnost vadí, prosím, kontaktujte nás na náše email: obchod@sexyfashion.cz budeme se snažit vyřešit podnět k vaší spokojenosti.

5)Všichni zákazníci chtějí 100% podobné obrázky, ale bohužel nemůžeme dodat přesně stejné, obvykle je podobnost 95 %. NEGARANTUME 100 % SHODNOST. Doporučujeme vybírat šaty, kde jsou zákaznice vyfocené např. jako u šatů pod kódem 2711-011. 

6) U šatů na zakázku je odchylka +-1-2 cm.

7) Šaty jsou vždy dodávány bez spodnice a jakýkoliv doplňků na fotografiích jako jsou lodičky, bolerka, kabelky, bižuterie, závoje apod.

8) Šaty dodáváme s dvěma vrstvy látky + spodnička.  Navíc další vrstva tyl látky je od 280 Kč. Pro více informací nás kontaktujte na náš email: obchod@sexyfashion.cz

9) Vázání zadní šněrovačky má šířku maximálně 20-25 cm (lze upravit/změnit na přání zákazníka).

10)Šaty zasíláme nevyžehlené. Z tohoto důvdou není možná reklamace, jelikož tuto službu neposkytujeme. Pokud samozřejmě nebylo domluveno jinak.

11)Šaty na zakázku šijeme podle mír zákazníka a vyžadujeme tyto míry: obvod přes prsa, obvod přes pas, obvod přes boky, výška, výška podpatku. U šatů s rukávy, obvod paže, průramku. Další míry podle domluvy se zákazníkem. 

12) Krajka může ,,kousat" a nejedná se o důvod k reklamaci jelikož se jedná o vlastnost látky u šatů okolo 2000 Kč do 3.000 Kč. 

13)Barva na fotografiích může být odlišná, což může být způsobeno různými faktory, jako je například jas Vašeho monitoru. Další faktor v odlišnosti barvy je, focení v profesionálním studiu pod velmi silným osvětlení a pak se barva jeví jako v jiném barevném odstínu. Mírná odlišnot v barvě není důvodem reklamace.

14)U šatů na zakázku je obvyklá doba dodání za 5-7 týdnů. Ale, lhůta může být i delší za 10 týdnů. Záleží na složitosti šatů a jiných faktorech. Pozor: objednávka se vyřizujeme až po zaslání všech potřebných informací a uhrazení zálohy. Jinak není objednávka platná. 

15)První prezentovaná úvodní fotka je katalogová a nemusí odpovídat dodávaným šatů (pokud není uvedeno jinak). Prodáváme šaty, které jsou vyobrazeny na našem eshopu např. na zákaznících nebo na figurínách apod.

16) Vlivem stříhání látky může dojít ke změně vyobrazených vzorů. Pokud přesto zákazníkovi odlišnost vadí. Doporučujeme šatičky vrátit ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu.

17) Šatičky objednáváme v různých velikostech. Odchylka u šatů, které nejsou na zakázku je odchylka 1-4 cm.

18) Spodnicí nerozbalujeme z důvodu složitého zabalení zpět do původní podoby. Za vzniklé komplikace ve velice omlouváme.

19) Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 

 

Doba dodání

U šatů na zakázku obvykle do 6 týdnů. Lhůta začínám běžet od potvrzení objednávky z naší strany. Tyto lhůty jsou POUZE ORIENTAČNÍ A DOPORUČENÍ je objednávat šaty dříve o několik týdnů dříve, jelikož se šaty šijí na zakázku a záleží na vytíženosti u našeho zhotovitele a na jiných faktorech, které nemůžeme předvídat a ovlivnit a tudíž za ně neneseme zodpovědnost. POZOR: Pokud známe termín svatby, vždy informujeme zákazníka VČAS o delší lhůtě. Ale, většinou jsou svatební šaty dodány do 6 týdnů (pokud nebylo dohodnuto jinak, např. express přepravu apod.,).

U standardní doby dodání, je lhůta obvykle za 3-5 týdnů. Lhůty jsou orientační a z technických důvodu není možné každého zákazníka informovat zvlášť o delší době dodání i když se o to snažíme co je v našich silách. Doba dodání záleží na rychlosti vyexpedování a na rychlosti pošty ze zahraničí, které je zpomalené a zákazník o tomto faktu ví, že lhůta může být delší. Kupující, potvrzení odeslání objednávky přes náš eshop nebo přes email souhlasí a prohlašuje, že si řádně přečetl obchodní podmínky a souhlasí se smlouvou  podle §522 obč.z. a její dobou dodání. Jelikož o tomto faktu ví, že lhůta může být delší, kupujícímu nevzniká žádná náhrada, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

 Faktory způsobující delší dobu dodání jsou:

-zahlcení objednávek u dodavatele.

-vyprodané zboží a nové naskldnění

- rychlost pošty nebo jiného přepravce ze zahraničí, které je způsobené zpomalení zasílání zásilek ze zahraničí.

- zahlcení balíku na vyměňovací poště v zahraničí.

- zahlcení balíku na vyměňovací poště v ČR. 

- zahlcení balíku na celnici.

- jiné nové neznáme faktory.

- dovolená

- nemoc

- delší dodání před vánocemi či jinými svátky.

- počasí: výbuch sopky a mnoho další jiných faktorů.

 

Výměna, oprava
 
Důvody výměny: nevhodný střih, nesedí velikost a ve výjimečných případech tzn. v 1-2% tzn. špatně ušité zboží či poškozené. Zákazník musí počítat i s tímto rizikem, že od potvrzení objednávky může být lhůta u standardní velikosti 4 týdny + 1-3 týdny, které jsou způsobené faktory popsané výše + nová výměna. U zakázkové šití + 2-4 týdny.
 
Prodejce výše popsané důvody nemůžeme vždy ovlivnit a předvídat. Zákazník o této zkutečnosti ví a odesláním objednávky či potvrzení přes email s dodací lhůtou souhlasí. Storno objednávky či slevy (zakázkové šití) je možné po domluvě obou stran.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Fotografie od zákazníka

Zaslání fotografie od zákazníka je automatický souhlas s jeho on-line distirbucí např., ke komerčním účelům jako je banner na našem obchodě apod. Vyjma, zákazníka, který před odesláním fotografie na náš email, výslovně nesouhlasit ke zpracování ke komerčním účelům.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 01. 01.2018. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.