Vstoupit do košíku

V košíku máte 0 položek za 0

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Abychom Vám mohli zasílat pravidelná sdělení a novinky z našeho eshopu, potřebujeme od vás emailovou adresu, na kterou Vám sdělení budeme zasílat.


Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Doby zpracování Osobních údajů:
Pro splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):
1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

A dále pro oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
Účinná obhajoba v případě sporu - Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.